FESTIWAL FILMOWY 9 MINUT

ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

FESTIWALU FILMOWEGO 9 MINUT 2023

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Festiwalu Filmowego 9 Minut jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.
 2. Przedstawiciele IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej są jednocześnie Komisją Kwalifikacyjną.

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Festiwal ma formę konkursu.
 2. Festiwal jako wydarzenie kulturalne ma na celu popularyzację idei kręcenia filmów krótkometrażowych wśród młodych ludzi oraz poszerzenie ich wiedzy na temat przemysłu filmowego.

III. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁASZANIA PRAC

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół z całej Polski, w szczególności szkół ponadpodstawowych.
 2. Autor nie może czerpać zysków z filmu.
 3. Udział w Konkursie jest darmowy.
 4. W VII edycji organizatorzy przewidują cztery kategorie filmowe: animacja, dokument, krótka fabuła obyczajowa oraz nowa kategoria parodia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozdzielenia nadesłanych prac do dwóch podkategorii: twórcy niezależni i członkowie kół filmowych/liceów filmowych. 
 5. Czas trwania każdego filmu nie powinien przekraczać dziewięciu minut. Filmy dłuższe mogą nie zostać dopuszczone do konkursu.
 6. Filmy zgłoszone do konkursu powinny mieć: tytuł, czołówkę i napisy końcowe.
 7. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dowolną ilość prac.
 8. Uczestnikiem zgłaszającym się do Konkursu może być jedna osoba lub grupa osób.
 9. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:
  1. zawierające treści wulgarne lub obraźliwe dla jakiejkolwiek z grup etnicznych lub społecznych;
  2. nakłaniające do spożywania alkoholu i zażywania narkotyków;
  3. propagujące agresję oraz teorie, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.
 10. Format filmu jest dowolny, tzn. twórcy muszą zadbać, aby format nagrania był możliwy do odtworzenia podczas Festiwalu. Zalecamy format MP4. 
 11. Zgłoszenie należy wypełnić na stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2023 roku.
 12. W przypadku otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac.
 13. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i regulaminu szkoły dostępnego na www.hoffmanowa.pl.
 14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych na stronie internetowej Konkursu i w mediach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.).
 15. Autor zgłaszający film automatycznie wyraża zgodę na wykonywanie kopii filmu, emitowanie swojego dzieła podczas pokazów filmowych w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu według uznania Organizatora.
 16. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmowych w materiałach reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne pokazy specjalne) promujących Konkurs, filmy oraz twórców biorących udział w Konkursie.
 17. Organizatorzy Festiwalu nie biorą odpowiedzialności za prawa autorskie do scenariusza oraz dodatkowych materiałów artystycznych użytych przez uczestników (muzyka, znaki graficzne, zdjęcia, utwory audiowizualne – w tym filmowe itp.).

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Kryteria i zasady oceniania 
  1. filmów w kategorii fabuła, dokument, animacja, parodia:
   1. zgodność z wybraną kategorią,
   2. czas,
   3. struktura scenariusza: związki przyczynowo – skutkowe fabuły, spójność, zachowanie arystotelesowskich zasad w kompozycji, oryginalność pomysłu.
   4. inne elementy filmowe takie jak: obraz, scenografia, dźwięk, kostiumy, charakteryzacja, montaż, gra aktorska.
 2. Informacje na temat wyników prac Komisji Kwalifikacyjnej dostępne będą najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. 
 3. Produkcje zakwalifikowane przez Komisję Kwalifikacyjną do udziału w Konkursie oceni specjalnie do tego celu powołane Jury, które wyłoni zwycięzcę w każdej z czterech kategorii wymienionych w pkt. III niniejszego Regulaminu.
 4. Skład Jury ustala Organizator.
 5. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i podejmowane większością głosów.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni podczas Gali Finałowej.
 7. Organizatorzy zapewniają sprzęt umożliwiający publiczną projekcję.

V. NAGRODY

 1. Osoby, które zakwalifikowały się do finału, zostaną zaproszone do Warszawy na dwudniowy finał konkursu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu, wyżywienia ani noclegów grup.
 2. Przyznanie miejsc przez Jury oraz wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się na Gali Finałowej.
 3. Jury może przyznać jedną nagrodę główną w danej kategorii oraz nagrody lub wyróżnienia dla wybranych zespołów lub uczestników. Nagroda publiczności przyznawana jest w trybie głosowania internetowego widzów na najlepszy film.

VI. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

 1. Wszystkie zapytania można kierować na adres e-mail: ff9minut@gmail.com lub poprzez wiadomości prywatne na facebooku.
 2. W przypadku kwestii spornych, niezawartych w regulaminie, ostateczny głos należy do organizatorów Festiwalu.
VII. ZMIANY W REGULAMINIE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

KONTAKT

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: